STAMREEKS FAMILIE KAPPETEIN

Aart Jacobsz Captein (IVa)


Jacobsz Captein en Wijventje Leenderts Vermaes, egteluijden wonende onder Groot Cromstrijen maakten 27.2.1724 binnen den dorpe van Piershil een mutueel testament
(10) met de aantekening de testateuren staan int quohier van den 200e penn. personeel aangeslagen boven de 4000 gulden.
De testateur sieckelijk naar den lichame te bed leggende, doch de testatrice cloeck en gesont, gaaf ende staande, Egter beijde haar verstand, reden en memorie wel hebbende, aanmerckende de Broosheid van 's menschen Leven, de seeckerhijd van de doot ende onsekere tijd ...
verklaarden de de testateuren uijt singuliere liefde ende genegenhijd die sij den anderenwaren toedragende, malkanderen reciproce over eb weder ende sulx den eerststervebde, den langstlevende van hen beijden bij desen te elegeren, nomineren ende justitueren tot sijn ofte haar eenige ende universeel erffgenaam ende dat in den eijgendom van alle roerende ende onroerende goederen, actin ende crediten, geld, gout, zilver, gemunt ende ongemunt, geene ter werelt van dien uijtgesondert, hoegenaamt of waar gelegen ...
Dit uitvoerige testament bepaalde verder o.m., dat de drie alberijts meerderjarige kinderen van de langslevende naar Regten hun Legitieme portie souden kunnen vorderen, daer onder gereeckent hetgene een ieder ten huwelijck heeft genoten. Deze portie is 6.000 gld.na beider overelijden krijgen alle kinderen stukken land toebedeeld: de oudste dochter Lijntie Cappetijn, huisvrouw van Dingeman Claasz Schuijer
(11) eerstelijk vier mergen 300 r. (roeden) landt gelegen int oude lant van Strien, item acht mergen in Groot Cromstrijen aan de oostkant van Isaac Maasdam, en noch ses morgen 400 roeden lant, gelegen als voren aan de Oostkant van de heer Prins.
Item sal aan Jacob Cappitijn in eijgendom volgen drie mergen 200 roeden lants, gelegen in groot Cromstrijen, mitsgaders noch dertien megen 300 roe lant in Clijn Cromstrijen.
Item sal aan Leendert Cappitijn de eijgendom van de woningh, schuur en verder getimmerte, en plantagie daar de testateuren op sijn wonende met de nombre van negentien megen 400 roeden landt, daar annex aan in groot Cromstrijen, noch wijders seven hondt
(12) land gelegen in oud Bonaventra (13) . Is noch verder de begeerte van de testateuren dat aan denselven haren soon Leendert Cappitijn insgelijx sal volgen en getrocken werden als tien paarden, vier koeien naar desselfs keuze en welbehagen, mitsgaders alle het bouwgereetschap, van ploegen, eegden, wagens, watter aan dependeert, item alle het molcken gereedschap, mitsgaders huijsraad, meubels en inboedel ...
Dat ook toen de tendens bestond om het landbezit bij voorkeur in n hand te houden, blijkt uit ... noch begeerden de testateuren dat hare soon Leendert Cappitijn in sijn vrije obtie sal hebben en behouden om te mogen aanvaarden in eijdendom twee srukken landt, leggende aan wedersijden van der testateurs woningh als een van se megen 400.r, hiervoren onder de portie van lijntje Cappitijn, voor de somme van sestien hondert gulden, en een van drie mergen 200 roeden van Jacob Cappitijn, voor de somme van negenhondert gulden, waar omtrent hij sigh ten eersten sal moeten declareren.
Aan het einde van deze uitvoerige akte worden Leendert Cappitijn, meerderjarig jongman tot administrerende en Jacob Cappitijn tot toeziende voogd benoemd, secluderende en uijtsluijtende de heeren Schout ende Geregten van numansdorp en Groot Cromstrijen ende alle andere Heeren, Geregten ende Weesmrs.

 

 

10) R.A. Zuid-holland, not.arch.no. 6832. (terug)

11) in 1740 dijkgraaf van Oud Cromstrijen, zie noot 1(terug)

12) landmaten zijn een lastige materie. R. Rentenaar, Van Swindens vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten (Wageningen 1971) blz 112 en 113 gaat uit van de Puttense of geervlietse roede. Hierbij is een morgen gelijk aan 600 vierkante roe (=1,48 ha.) en een hond (hont) gelijk aan 100 vierkante roe (=0,247 ha.). Een vierkante roe = 144 vierkante voet = 24,71 m2 (terug)

13) Bonaventura is een polder uit 1551 onder Strijen. (terug)