Ter informatie

Verschenene bij ALVO genealogische uitgeverij http://www.onserfgoed.com/

Het geslacht van Jacob Cornelisz. Boerin uit Maasdam - een geslacht met de naamdragers Boerin, Boer, Capiteijn,
Hoogenworf, Hoogewerf, Van Dijck, Van Esch, Ros, Sandeling en Cuijp in de zestiende- en zeventiende eeuw.

Auteurs: K.J. Slijkerman en W.T. Molema-Smitshoek,.

De gezeten Maasdamse boer en schout Jacob Cornelisz. Boerin (ca. 1540-1614) is de stamvader van een boerengeslacht bij wiens nazaten in de loop van de zeventiende eeuw tal van familienamen in gebruik kwamen. Nakomende generaties
verspreidden zich over de Hoeksche Waard, de Zwijndrechtse Waard en westelijk Noord-Brabant. Sommige takken konden zich maatschappelijk goed staande houden en met name de tak Ros alias Sandeling vermaagschapte zich zelfs met stedelijk patriciaat, maar andere staken verging het wat minder voorspoedig, terwijl er diverse kwamen uit te sterven. De auteurs hebben na diepgaand onderzoek en aan de hand van honderden akten de geschiedenis van deze familie beschreven tot omstreeks 1700. Vooral sedert de achttiende eeuw heeft dit geslacht zich wijd vertakt en vele vorsers in binnen- en buitenland zullen met hun kwartieren op de in deze uitgave beschreven oudste generaties aansluiting vinden. Juist aan een meer diepgaande studie van de oudste generaties van dit geslacht blijkt sterke behoefte te bestaan en de auteurs hopen met deze uitgave een waardevolle bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de wortels van oude geslachten op de Zuid-Hollandse Eilanden.
Deze studie wordt besloten met een stamreeks Kaptein die tot in de huidige tijd doorloopt.
Deze 152 pagina's tellende uitgave is verluchtigd met o.a. afbeeldingen van bewaard gebleven grafzerken en familiefoto's
en is voorzien van een uitgebreid notenapparaat en diverse indexen.
ISBN/EAN: 978-90-75010-17-6, NUR: 244.

Met vriendelijke groeten,
Piet
en Willeke Molema-Smitshoek
Genealogie Groningen, Drenthe, Zeeland, Hoeksche Waard, Wegwijzer genealogie en Archieven in Nederland:
http://www.familiemolema.nl/

 

 

3 juli 2008