Inleiding Jan Kappetein

 Voorwoord N. Slinger

Inleiding Jan Kappetein

Ongeveer vijfentwintig jaar geleden vertelde mijn tante Nel (P.C. Kappetein) mij dat een zwager van haar, de heer N. H. Slinger op haar verzoek een stamboom van onze familie had gemaakt. Daarbij gaf ze mij een aantal kopieŽn van de stamboom. Deze kopieŽn kwamen uit een blad, dat naar ik meen "Mensen van vroeger" heette. Genealogie heeft altijd mijn belangstelling gehad en toen ik wilde bewijzen dat ik een website kon maken en daarvoor een geschikt onderwerp zocht was de keus relatief snel gemaakt. Het resultaat ziet u hierbij.

Bij het surfen op internet heb ik geconstateerd dat er een aantal sites zijn waarop informatie over de familie Kappetein c.q. Kaptein te vinden is. Het ligt in mijn bedoeling al deze informatie te clusteren met als doel hier een zo'n compleet mogelijke stamboom aan u te laten zien.

Ik zou het daarom op prijs stellen als eenieder die aanvullende informatie kan geven, deze informatie aan mij zou willen doorgeven.

Datum: 8 september 1999

 Korte gebruiksaanwijzing:
geeft
een link binnen dit document aan;

  geeft een link naar een site van derden aan;

  geeft een link naar een ander document binnen deze site aan. Tot op heden altijd foto's.

Voorgeschiedenis

Auteur: N. Slinger. Gepubliceerd in Mensen van vroeger de no's 11 en 12 in 1975
tekst zoals door N.H.Slinger ter begeleiding toegevoegd.

De stamreeks van een vooraanstaande familie in de Hoekse Waard

Jaren geleden vertelde een schoonzuster mij, dat zij graag wat meer over haar voorgeslacht zou willen weten. Ik voelde er wel hierover een onderzoek te doen, omdat de genealogieŽn die ik tot dusverre had opgesteld (gepubliceerd in "Gens Nostra" en "Mensen van vroeger"), zich steeds steden of dorpen hadden afgespeeld en nooit eerder op het platteland onder bouwmannen en bouwvrouwen, zoals de landlieden in de akten van de Hoeksewaard worden aangeduid. Het leek mij ook interessant mij te verdiepen in boedelbeschrijvingen van boerderijen, met vee en landbouwwerktuigen.

Waar ik zelf niet meer naar de archieven kon gaan, was ik blij hiervoor hulp te krijgen van de genealoog A. Mekken en de student in de kunstgeschiedenis W. Blok. Laatstgenoemde is werkzaam bij het unieke Streekmuseum Hoeksewaard te Heinenoord, het welk ca. 600.000 fiches bezit over personen en zaken w.o. een 800-tal over de familie Kappetein.

De leden van deze grote familie moeten hardwerkende, schrandere mensen zijn geweest. Anders hadden zij zich niet eeuwenlang kunnen handhaven als schout of schepen in het dorpsbestuur, als dijkgraaf of heemraad in het polderbestuur en als ouderling of diaken in het kerkbestuur (1). Dat zij welvarend waren, kan men opmaken uit enkele boedelbeschrijvingen en ook uit de omstandigheid, dat zij voor de impost op trouwen en begraven meestal in de hoogste klasse (É30,--) werden aangeslagen.

De familienaam kende in het verleden diverse schrijfwijzen: Capiteijn, Captein, Cappitein, Cappitijn, Capitein, Kappetijn, Kaptijn, Kaptein en sedert het einde van de achttiende eeuw de tegenwoordige vorm: Kappetein, en wordt op vele plaatsen in Zuid-Holland aangetroffen, meestal in de polders waar zij zich als veehouders en akkerbouwers wisten veilig te stellen.

Hier volgde in het originele document de stamreeks

Aan het einde van dit interessante onderzoek gekomen rest mij de aangename taak de heren A.Mekken en W.Blok hartelijk te danken voor hun medewerking bij het verzamelen der gegevens verleend. Gaarne breng ik onder de aandacht van onderzoekers, dat deze stamreeks Kappetein mede kan gelden voor families die thans een enigszins afwijkende schrijfwijze van de familienaam voeren, als bijvoorbeeld Kappeteijn, Cappetein, Kapitein, Kapiteijn, Kaptein, Capitein e.a.. In het bovenstaande hebben wij gezien, dat broers uit eenzelfde gezin de naam soms verschillend spelden.
Het lijkt me daarom niet uitgesloten, dat een onderzoek in de 800 fiches van de naam Kappetein en zijn vele varianten aanwezig in het Streekmuseum Hoeksewaard te Heinenoord ook voor hen positief resultaat kan opleveren.

N.H.Slinger 1975

voetnoten:

1) Voor de naamlijsten van de functionarissen in het dorps- en polderbestuur, P.M.H. Welker, Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen, Numansdorp 1892. (terug)

gestart: 21 mei 1999